Zaproszenie do przetargu - badanie rocznych sprawozdań

Kategoria: Aktualności | Dodane 12.07.2019 o godzinie 11:36

Załącznik do Decyzji Pełnomocnika Wspólnika Nr 10 /2019r.

z dnia 12.07.2019r.

 

 

Pełnomocnik Wspólnika

Fabryki Obrabiarek Do Drewna Spółka z o.o.

z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nakielska 53, 85-347 Bydgoszcz,

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080451,

o numerze NIP 554-031-27-63, REGON 000123872

i kapitale zakładowym w wysokości 4.800.000,00 zł

 

działając na podstawie § 33 pkt 2 Umowy Spółki

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych Fabryki Obrabiarek Do Drewna Spółka z o.o.

z siedzibą w Bydgoszczy (zwanej dalej Spółką) za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

 

1.         Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

2.         Od firmy audytorskiej oczekuje się:

a)       obecności, w razie potrzeby, kluczowego biegłego rewidenta reprezentującego firmę audytorską na Zgromadzeniach Wspólników zatwierdzających sprawozdania finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., o których terminach będzie zawiadomiony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniach Wspólników ponosi firma audytorska.

b)      uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta reprezentującego firmę audytorską
w spotkaniach z Pełnomocnikiem Wspólnika Spółki po przedłożeniu
sprawozdań
z badań, o których terminie będzie zawiadomiony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w spotkaniach z Pełnomocnikiem Wspólnika ponosi firma audytorska.

c)       przekazania do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości badanej Spółki (jo ile takie informacje będą sporządzone).

d)      ostatecznego zakończenia badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz sporządzenia sprawozdań z tych badań odpowiednio do dnia 31 marca 2020 r. oraz 31 marca 2021 r.

 

3.         Oferta firmy audytorskiej powinna zawierać w szczególności:

a)       informację o oferencie, w tym:

a.       o formie prowadzenia działalności,

b.       wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,

c.       informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

d.       wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu.

b)      oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie
o spełnianiu wymogów niezależności, o którym mowa w art. 74 ust. 2  ustawy
o biegłych rewidentach,

c)       oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa
kluczowego biegłego rewidenta w
Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników
i spotkaniach z Pełnomocnikiem Wspólnika,

d)    łączne wynagrodzenie brutto za badanie ustawowe oraz sporządzenie sprawozdań z badań oraz warunki płatności, które powinno być skalkulowane dla dwóch lat obrotowych, tj. 2019 i 2020,

e)      harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdania finansowego,

f)        wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zajmujących się wynajmem powierzchni oraz zarządzaniem nieruchomościami,

g)       określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

4.       Pisemne oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia  13 września 2019 r. do g. 12.00, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie rocznych sprawozdań finansowych Fabryki Obrabiarek do Drewna Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań. Nie otwierać.” na adres siedziby Fabryki Obrabiarek do Drewna Spółka z o.o., ul. Nakielska 53, 85-347 Bydgoszcz.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Spółki pod wskazany adres.

5.       Zgłoszenie nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

6.       Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej do badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki nastąpi w dniu  20 września 2019 r.

7.       Kryteriami oceny ofert będą cena oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów, w tym branży, w której działa Spółka.

8.       Zastrzega się prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym jego etapie oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.