PRZETARG USTNY na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych

Kategoria: Aktualności | Dodane 31.08.2016 o godzinie 17:31

PRZETARG USTNY na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.

z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nakielska 53

85-347 Bydgoszcz

ogłasza PRZETARG USTNY nieograniczony (licytacja)

na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych

wraz z prawem własności posadowionych na tych nieruchomościach składnikach budowlanych, a położonych w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 50 i Śluzowej

ul. Nakielska 50

Lp

Oznaczenie geodezyjne

Nr KW

Pow.

w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego

Tytuł prawny

do nieruchomości

Cena wywoławcza w PLN

Wadium

w PLN

Postąpienie minimalne w PLN

Nr działki

Nr obrębu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

8

oraz

10

0066

BY1B/00019788/0

BY1B/00019784/2

0.1105

Nieruchomości niezabudowane, porośnięte drzewostanem bez wartości użytkowej i handlowej

Plan nie obowiązuje

Użytkowanie wieczyste

291 018,00

(236 600,00 + 23%VAT)

29 102,00

2 910,20

ul. Śluzowa

3

17

0058

BY1B/00004674/0

0.0424

Nieruchomość niezabudowana

Plan nie obowiązuje

Użytkowanie wieczyste

55 200,00

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

5 520,00

552,00

4

5

24

oraz

25

0058

BY1B/00004674/0

BY1B/00004674/0

0.0842

Nieruchomość zabudowana garażami

Plan nie obowiązuje

Użytkowanie wieczyste

109 800,00 Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

10 980,00

1 098,00

6

35

0058

BY1B/00004674/0

0.2774

Nieruchomość niezabudowana

Plan nie obowiązuje

Użytkowanie wieczyste

342 000,00 Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

34 200,00

3 420,00

I. Termin wpłaty wadium: wadium należy wnieść na rachunek bankowy Fabryki Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. w wysokości wskazanej dla poszczególnych działek w rubryce nr 10, z zastrzeżeniem postanowień pkt II niniejszego ogłoszenia. Wpłaty należy dokonać do dnia 06.09.2016r. na rachunek bankowy Fabryki Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. w Bydgoszczy o numerze 03 1240 3493 1111 0000 4279 0839 prowadzonym przez Bank PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy. W przetargu udział wezmą Ci oferenci, których wadium zostało zaksięgowane na ww. rachunku Spółki do dnia 06.09.2016r. (włącznie). Za datę uiszczenia wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium należności na rachunek bankowy Spółki.

W tytule wpłaty proszę podać: „Przetarg – oznaczenie KW oraz numer działki/łek”.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

II. Dodatkowe warunki przetargu. Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo jedynie łącznego zbycia następujących działek:

a) nr 8, dla której prowadzona jest KW nr BY1B/00019788/0 wraz z działką o nr 10, dla której prowadzona jest KW nr BY1B/00019784/2 oraz

b) o numerach 24 oraz 25, dla której prowadzona jest KW nr BY1B/00004674/0.

III. Termin przetargu: 08.09.2016r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki, Bydgoszcz ul. Nakielska 53, I piętro, pokój 17.

IV. Uczestnicy przetargu: W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej przed wywołaniem licytacji:

a) dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości, pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz, że w związku z tym nie będą występować z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady.

b) osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów winny nadto przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis z właściwego rejestru (nie starszy niż 1 miesiąc),

c) w przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

V. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego.

1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

2. Cudzoziemiec, który wygra przetarg, a jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości winien przedstawić stosowne zaświadczenie w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia przetargu. W przypadku nie przedstawienia takiego zezwolenia Zarządowi Spółki w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia przetargu, uznaje się, że osoba która wygrała przetarg odstępuje od nabycia nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

3. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

4. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. koszty aktu notarialnego i opłat sądowych. W przypadku żądania okazania granic nieruchomości, koszty z tym związane ponosi nabywca.

5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości oraz pozostałe ewentualne koszty, związane z jej nabyciem nie później niż dzień przed zawarciem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy Spółki. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego Kupujący ureguluje nie później niż dzień przed podpisaniem aktu notarialnego na rachunek bankowy wskazany przez Kancelarię Notarialną.

6. Istnieje możliwość obejrzenia zbywanej nieruchomości i uzyskania wyjaśnień w siedzibie Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 700-1400, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerami telefonu:

- w Dziale Utrzymania Ruchu, tel. 052-325-87-50 lub

- w sekretariacie tel. 052-325-87-00.

7. Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

VI. Informacje dodatkowe:

1. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. 2007.27.177 z późn. zm).

2. Oferta jest wiążąca do dnia otwarcia przetargu.