Zaproszenie do składania ofert - montaż kiabiny malarsko – suszarniczej oraz komory śrutowniczej

Kategoria: Aktualności | Dodane 02.09.2020 o godzinie 12:59

 

Bydgoszcz dnia 02.09.2020 r.

 

Fabryka Obrabiarek do Drewna  Sp. z o.o. w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Nakielskiej  53

zaprasza do złożenia ofert

 na wykonanie i montaż:

 1. Kabiny malarsko – suszarniczej
 2. Komory śrutowniczej

 

Wymagania techniczne:

Kabina malarsko – suszarnicza

 • wewnętrzne wymiary kabiny : ok.  7,0 x 5,0 x 3,3 m   (  dł. x szer. x  wys. )
 • praca w trybie malowania i suszenia
 • wyposażenie kabiny w przyciski bezpieczeństwa , wyłączniki krańcowe oraz sygnalizator świetlny pracy kabiny
 • wyposażenie w agregat grzewczo – wentylacyjny
 • wyposażenie w tzw. Kuchnię malarni
 • wyposażenie w jedną bramę rolowaną oraz dodatkowe drzwi serwisowe
 • wyposażenie w bezpośrednie przejście między kabiną , a kuchnią malarni
 • parametry kabiny przystosowane do malowania produktami , których charakterystyki są dołączone do niniejszych wymagań oraz przystosowane do suszenia przy użyciu tych produktów
 • wyposażenie kabiny i kuchni malarni w systemy zabezpieczenia przeciwwybuchowego
 • zainstalowany system BHP pracy operatora kabiny wyposażony m.in. w sygnalizację dźwiękową i świetlną  w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa
 • grzanie gazowe
 • wyposażenie w system odzysku ciepła ( rekuperator )
 • sterowanie kabiny oraz kontrola jej pracy oparte na systemie elektrycznym, mikroprocesowym
 • temperatura powietrza nawiewnego : ok. 20 st. C
 • oświetlenie kabiny : min. 750 lx
 • dwuetapowy  system filtracji powietrza do nawiewu ( filtr kieszeniowy i stropowy )
 • dwuetapowy system filtracji powietrz usuwanego z kabiny ( filtr wstępny i główny )
 • sygnalizacja zabrudzenia filtrów
 • dołączony projekt techniczno – technologiczny  zainstalowania wyposażenia kabiny  obejmujący m.in. ocenę ryzyka wybuchu oraz dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 • deklaracja zgodności  CE  gwarancja spełnienie wszystkich obowiązujących norm , dyrektyw , rozporządzeń i przepisów, w tym z zakresu BHP i P.poż obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej
 • dołączona DTR oraz dokument dozoru UDT
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 

Komory śrutowniczej:

 • wewnętrzne wymiary komory: ok. 7,0 x 5,0 x 3,0  ( dl. x szer. x wys. )
 • wyposażenie w jedną bramę rolowaną oraz dodatkowe drzwi serwisowe zabezpieczone wyłącznikami krańcowymi oraz sygnalizator świetlny pracy komory
 • wyposażenie komory w przyciski bezpieczeństwa
 • gumowe wyłożenie komory
 • wyposażenie w układ wentylacji nawiewno – wywiewnej działającej w obiegu zamkniętym
 • system wentylacji oparty na suchych filtrach poliestrowych o min.  Pow.  ok.  144 m2
 • zgodna z normami emisji pyłów :  poniżej  4 mg/m3
 • wyposażenie w układ recyrkulacji ścierniwa
 • wyposażenie układu w oczyszczarkę pneumatyczną z regulacją ciśnienia
 • możliwość odmuchiwania wyczyszczonych detali w komorze
 • dołączony sprzęt roboczo o ochronny dla operatora komory
 • zainstalowany system BHP pracy operatora : zintegrowanie pracy czyszczarki  z systemem  zabezpieczeń , w tym zabezpieczenie przed nie kontrolowaną pracą czyszczarki oraz wyposażenie komory w sygnalizację dźwiękową i świetlną  w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa
 • zautomatyzowany system obiegu ścierniwa
 • obrotowa separacja ścierniwa
 • wyposażenie w podłogowy zgarniacz ścierniwa
 • kraty stalowe i wykładzina stalowa na całej podłodze komory
 • oświetlenie kabiny : zgodne z normami , dodatkowo oświetlenie awaryjne
 • sterowanie kabiny oraz kontrola jej pracy oparte na systemie elektrycznym , mikroprocesorowym
 • wyposażenie odpowiedni dla komory kompresor z osuszaczem i zbiornikiem wyrównawczym
 • dołączone wszelkie dane związane z zainstalowaniem komory
 • deklaracja zgodności  CE gwarancja spełnienia wszystkich obowiązujących norm, dyrektyw , rozporządzeń i przepisów , w tym zakresie BHP i P.poż obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej
 • dołączona  DTR oraz dokumentacja dozorowa UDT
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 

Wymagania inne dotyczące kabiny malarsko – suszarniczej i komory śrutowniczej:

 • w cenie transport kabiny , montaż i uruchomienie oraz szkolenie pracowników w zakresie użytkowania oraz obsługi technicznej
 • gwarancja min. 2 lata
 • dołączone do oferty w ilości min. 5 szt. referencje od firm , w których działają wyprodukowane i uruchomione przez oferenta komory o podobnych parametrach
 • warunki płatności : przedpłata nie większa niż 30%  oraz min. 20% płatne po uruchomieniu i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego
 • ważność oferty : min.  1 miesiąc

 • termin realizacji do końca stycznia 2021 r.      

 

Kryteria wyboru oferty :

 

Przy wyborze wykonawcy preferowane będą oferty obejmujące komplet urządzeń , tzn. kabinę malarsko -  suszarniczą oraz komorę śrutowniczą. Poza tym przy wyborze będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:  spełnienie przez urządzenia wymaganych w zapytaniu parametrów technicznych , kompletność komory , kabiny i wyposażenia , jakość ( renoma producenta ) zastosowanych komponentów i wyposażenia , deklaracja dostarczenia kompletu wymagane w zapytaniu dokumentacji , przedstawiona ilość oraz ranga referencji , cena i warunki płatności , termin wykonania  oraz warunki gwarancji i dostępność serwisu.

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki i składać w Sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wykonanie i montaż kabiny malarsko-lakierniczej i komory śrutowniczej”.
Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 21.09.2020 r. do godziny 12:00.

Oferty winny określać proponowane wynagrodzenie ryczałtowej, przy czym do oferty należy załączyć kalkulację oferowanego ryczałtu, przynajmniej w formie uproszczonego kosztorysu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, podjęcia dodatkowych negocjacji z jednym lub większą liczbą oferentów, a także zakończenie postępowania bez wyboru oferty.


Karty charakterystyki:

Karta nr 1

Karta nr 2

Karta nr 3

Karta nr 4

Karta nr 5

Karta nr 6