Przetarg 2016.07

Kategoria: Aktualności | Dodane 12.07.2016 o godzinie 17:24

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.

Bydgoszcz 85-347 ul. Nakielska 53

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. 2007.27.177 z późn. zm)

na sprzedaż nw. składników majątkowych:

Lp.

Urządzenie

TYP

Nr fabryczny

Rok produkcji

Wartość rynkowa

1

Wiertarka

WAC-25N

1.1006.05/10

1977

4.100,00 + VAT

2

Wiertarko–Frezarka

HWCaP-110

4541

1967

49.300,00 + VAT

3

Frezarka

FP-16

274

1973

22.400,00 + VAT

4

Frezarka

FP-12

185

1973

16.150,00 + VAT

5

Frezarka

FKRS

50531

1965

7.500,00 + VAT

6

Frezarka

FNS-36

378

1966

1.600,00 + VAT

7

Frezarka

FXJ-40

16/36

1978

9.000,00 + VAT

8

Frezarka

FSS-315

3145/47119/83

1983

6.400,00 + VAT

9

Szlifierka

E-450

801144

1989

22.000,00 + VAT

10

Piec

PEGAT CZOR-1

1329

1978

5.100,00 + VAT

11

Piec

PEH-1

130052

1958

560,00 + VAT

12

Sprężarka

2K2-8

91148

1991

1.630,00 + VAT

13

Palnik + Piec

UO-12

2548

1979

600,00 + VAT

1. Przetarg odbędzie się w FOD Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 53 w dniu 05.08.2016r. o godz. 1000.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego urządzenia. Wpłata wadium może nastąpić na rachunek bankowy lub w kasie sprzedawcy. Wadium należy uiścić:

- w przypadku wpłaty w kasie Spółki najpóźniej w dniu przetargu do godziny 900, zaś

- w przypadku uiszczenia wadium w formie przelewu na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez

Bank PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy pod nr 03 1240 3493 1111 0000 4279 0839 koniecznym jest uiszczenie wadium w terminie do dnia 04.08.2016r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku FOD Sp. z o.o.). W przypadku urządzenia wskazanego w poz. 02 niniejszego ogłoszenia wniesienie wadium następuje wyłącznie poprzez wpłatę na rachunek bankowy Spółki

3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej licytowanego urządzenia. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, a złożone przez innych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie 10 dni od daty przetargu. W tytule wpłaty proszę podać: „Przetarg – oznaczenie urządzenia”. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

4. Sprzedawane maszyny i urządzenia można oglądać w FOD przy ul. Nakielska 53 w dniach roboczych w godz. 800 – 1400. Informacji udziela Dział Utrzymania Ruchu tel. 052-325-87-50 lub 325-87-00.

5. Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.