Oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Kategoria: Aktualności | Dodane 26.08.2016 o godzinie 17:29

Pełnomocnik Wspólnika
Fabryka Obrabiarek do Drewna Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

ul. Nakielska 53, 85-347 Bydgoszcz

zaprasza uprawnione podmioty

do składania ofert na przeprowadzenie badania
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
od 01.01.2016 do 31.12.2016Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

1. Od biegłego rewidenta oczekuje się:

1) obecności (w razie zaistnienia takiej potrzeby) na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016; o terminie biegły rewident zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem,

2) spotkania z Pełnomocnikiem Wspólnika w trakcie badania i po przedłożeniu opinii i raportu z badania,

3) przekazania do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki (jeśli będą sporządzane),

4) ostatecznego zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sporządzenia i przekazania opinii wraz z raportem do dnia 31 marca 2017r.

2. Oferta powinna zawierać:

1) informację o biegłym, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, ubezpieczeniu oc wraz z dokumentami potwierdzającymi informacje,

2) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3) oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników oraz odbycia spotkania z Pełnomocnikiem Wspólnika,

4) opis dotychczasowego doświadczenia biegłego w zakresie badania sprawozdań finansowych, w tym spółek prawa handlowego, również z udziałem Skarbu Państwa,

5) cenę za badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie opinii wraz z raportem z badania oraz warunki płatności,

6) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

7) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w dni robocze od Głównej Księgowej Spółki pod numerem tel. (52) 325-87-72, w godz. 8.00-14.00

4. Pisemne oferty należy przesyłać na adres Spółki lub składać w Sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 – nie otwierać”. Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 15 września 2016r. do godziny 15-tej.

5. Oferty, które wpłynęły do Spółki lub zostały złożone po terminie ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane.

6. Otwarcie ofert i wyboru biegłego rewidenta dokona Pełnomocnik Wspólnika w terminie do 30 września 2016 r.

7. Zastrzega się prawo odstąpienia od wyboru Zgłoszenia bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Do zaproszenia nie stosuje się art. 66 kc.