Postępowanie kwalifikacyjne na funckję Prezesa Zarządu Spółki Fabryki Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.

Kategoria: Aktualności | Dodane 27.03.2019 o godzinie 10:17

Załącznik nr 1

do Decyzji nr 4/2019

Pełnomocnika Wspólnika Spółki

FOD  Sp. z o.o.

z siedzibą w Bydgoszczy

  

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.

z siedzibą w Bydgoszczy

 

 

Pełnomocnik Wspólnika Spółki Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

 

1.      Kandydat na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy
, adres: ul. Nakielska 53, 85-347 Bydgoszcz, musi spełniać łącznie następujące warunki:

 

a)    posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,

b)    posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)     posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)    spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

e)    korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych.

 

2.     Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e)    aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

3.    W celu potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty:

a)    dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego, zgodnie z pkt 1 lit. a);

b)    dokumenty potwierdzające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy, zgodnie z pkt 1 lit. b);

c)     dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia
o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy
z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy, zgodnie z pkt 1 lit. c);

d)    aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o wszczętych lub toczących się postępowaniach karnych lub karnoskarbowych przeciw kandydatowi);

 

4.    Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 3 mogą być złożone w kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne, jest zobowiązany do przedstawienie oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

5.    Niezależnie od dokumentów, o których mowa w pkt 3, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a)       list motywacyjny (w oryginale),

b)      życiorys zawodowy, zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć Kandydata w pracy zawodowej, w tym informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów,

b)    kopię dowodu tożsamości,

c)    wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego -  wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,

d)    kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołączają:

-        pisemne oświadczenie, że złożyli Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2016 poz. 1721, z późn. zm.) albo

-        informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy, wskazującą któremu podmiotowi zostało złożone ww. oświadczenie.

 

Wzór oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji
o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia
.

 

6.    Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 14:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki). Zgłoszenia składa się w siedzibie Spółki, pok. 3, parter, adres: Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nakielska 53, 85-347 Bydgoszcz, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Pełnomocnik Wspólnika Spółki Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu". Zgłoszenia kandydatów niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

7.    Kandydaci mogą uzyskiwać, informacje o Spółce w siedzibie Spółki, ul. Nakielska 53,    85-347 Bydgoszcz, pok. 3, parter,  od dnia 27 marca 2019 r. do dnia 12 kwietnia 2019 r., w dniach roboczych, w godz. od 1000 do 1400, tel.: +48 52 325 87 00, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Zakres informacji, które mogą zostać przekazane kandydatom, to:

a)    Umowa Spółki;

b)    F01 za IV kwartał 2018 r.;

c)    sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r. ;

d)    sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

 

8.    Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 17 kwietnia  2019 r.

9.    Oceny pod względem formalnym i merytorycznym przesłanych zgłoszeń dokona Pełnomocnik Wspólnika Spółki. O wyniku oceny ich zgłoszeń kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

10.  Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą od dnia 26 kwietnia 2019 r., w siedzibie Spółki lub siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Decyzją Pełnomocnika termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać zmieniony. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

11. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będzie w szczególności:

a)    wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

b)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowaniem zespołami pracowników;

c)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

d)    wiedza w zakresie rachunkowości oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;

e)    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

 

12.  Pełnomocnik Wspólnika powiadomi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

13.  Dokumenty złożone przez kandydatów uczestniczących w postępowaniu zostaną zwrócone kandydatom drogą pocztową lub osobiście.

14.  Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone w każdym czasie bez wyłonienia kandydata, bez podania przyczyn.

 

 

Załącznik 1 i 2 do ogłoszenia >