Przetarg nieruchomości - Nakielska 53

Kategoria: Aktualności | Dodane 18.10.2019 o godzinie 08:29

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Bydgoszczy - Anulowany

Z dniem 8 listopada 2019 r. przetarg został anulowany.

 

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

ogłasza PRZETARG USTNY nieograniczony

na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

położonych w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 53,

obejmujących niżej zestawione działki gruntu:

 

L.p.

Nr działki

rodzaj

Nr obrębu

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia w ha

1

25/8

Niezabudowana

0066

BY1B/00019781/1

 

3,1783

25/11

Zabudowana

26/1

Niezabudowana

26/2

Zabudowana

27/4

Niezabudowana

28/4

Niezabudowana

2

29/2

Niezabudowana

0066

BY1B/00019782/8

3

30/1

Niezabudowana

0066

BY1B/00013829/8

30/2

Zabudowana

31/3

Niezabudowana

31/4

Niezabudowana

31/5

Zabudowana

57/4

Niezabudowana

 

wraz z prawem własności posadowionych na tych nieruchomościach budynków i urządzeń.

 

 1.       Organizatorem przetargu i prowadzącym przetarg jest Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 53 (Organizator) – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 80451. 

 2.       Wszystkie ww. nieruchomości (ściślej - prawa) tworzą jeden, łączny przedmiot przetargu i sprzedaży, zwany dalej także zbiorczo Nieruchomością. Nie dopuszcza się składania ofert dotyczących jedynie niektórych z wyżej wyspecyfikowanych nieruchomości/działek.

 3.       Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji w dniu 21 listopada 2019 r. o godzinie 1200 w siedzibie Organizatora przetargu w Bydgoszczy przy ulicy Nakielskiej 53, I piętro, pokój nr 17.

 4.       Minimalne postąpienie w ramach licytacji wynosić będzie 200.000,00 zł. 

 5.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w gotówce wadium w wysokości 825.000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek Organizatora nr 33105011391000009031063937 (ING Bank Śląski S.A.) do dnia 20 listopada 2019r.  przy czym za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek. W tytule wpłaty należy podać: „Wadium w przetargu – Nakielska 53”. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dodatkowo przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem licytacji. Prowadzący przetarg bezpośrednio przed wywołaniem licytacji sprawdza, czy uczestnicy wnieśli wadium w należytej wysokości.

 6.       Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 16.500.000,00 zł netto, to jest nie licząc podatku od towarów i usług (VAT). Wedle aktualnego stanu rzeczy sprzedaż Nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT w części dotyczącej działek zabudowanych.

 7.       W przypadku, gdy na dzień dokonywania sprzedaży (dostawy) Nieruchomości będzie ona w całości lub części objęta opodatkowaniem podatkiem VAT, cena zostanie odpowiednio powiększona o ten podatek w obowiązującej wysokości.

 8.       Zwycięzca przetargu zobowiązany jest do zapłaty całości ceny najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zawarcia w formie aktu notarialnego umowy przenoszącej prawa do Nieruchomości.

 9.       W ciągu 21 dni od zamknięcia licytacji Organizator zawiadamia zwycięzcę przetargu o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości (w wymaganej formie aktu notarialnego) z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

 10.    Na wniosek nabywcy w tak wyznaczonym terminie może zostać zawarta przedwstępna umowa sprzedaży Nieruchomości (z zachowaniem formy aktu notarialnego), o ile przy i w związku z jej zawarciem nabywca uiści na rachunek Organizatora zadatek w wysokości 20% ceny sprzedaży. Ustalony w umowie przedwstępnej termin zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od zawarcia umowy przedwstępnej.

 11.    Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomości objęta jest (nieostateczną na dzień ogłoszenia) decyzją ustalającą warunki zabudowy wydaną 22 sierpnia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla inwestycji polegającej na budowie do 13-u budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie obejmującym Nieruchomość oraz działki wymienione w punkcie 14 poniżej. Decyzja ta ustala:

a)       wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: min. 24%, max. 36%,

b)      wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu: min. 40%,

c)       szerokość elewacji frontowej: min. 11,0m max 55,0m

d)      wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu, gzymsu lub attyki z wymogiem kształtowania wysokości poprzez jej gradację: min. 11,0m

- wzdłuż ul. Nakielskiej max 16,0 m,

- wzdłuż ul. Stawowej max 15,0 m,

- w głębi terenu max 35,0 m,

e) dach o kącie nachylenia połaci do 10°,

które to warunki pozwalają planować budowę ok. 35 000 m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej.

 12.    W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Organizatora ani jego organu nadzoru, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, małżonkowie, dzieci i rodzeństwo ww. osób, ani osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.  

 13.    Oferenci zobowiązani są do zapoznania się ze stanem prawnym oraz faktycznym nieruchomości. Dokonanie oględzin Nieruchomości oraz uzyskanie szczegółowych informacji o Nieruchomości może nastąpić w terminie uzgodnionym z Organizatorem przetargu, najpóźniej 3 dni przez terminem licytacji. W tej sprawie, jak i innych kwestiach związanych z przetargiem i Nieruchomością, zainteresowani mogą także kontaktować się z pracownikami Organizatora:

- pocztą elektroniczną na adres: fod@fod.com.pl

- telefonicznie pod nr. 052 3258750 lub 052 3258700.

 14.    Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

 15.    Dalsze, szczegółowe warunki przetargu określają „Warunki przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nakielskiej 53 w Bydgoszczy” publikowane na stronie internetowej Organizatora.

 

 Ogłoszono dnia 18 października 2019r.

 

 

Warunki przetargu >
Załącznik nr 1 >
Załącznik nr 2 >