Zaproszenie do składania ofert - wykonanie i montaż konstrukcji nośnej – słupów kratowych, podtorzy suwnicowych oraz suwnic

Kategoria: Aktualności | Dodane 02.09.2020 o godzinie 08:34

 Z powodu błędu pisarskiego zmieniono treść ogłoszenia w punkcie 2 z "suwnica o udźwigu 2 T i rozpiętości 13,85 m" na "suwnica dwubelkowa o udźwigu 2,5 T i rozpiętości 13,85 m".

 

Bydgoszcz dnia 02.09.2020 r.

 

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zaprasza do złożenia ofert

na wykonanie i montaż konstrukcji nośnej – słupów kratowych , podtorzy suwnicowych oraz suwnic o udźwigu  8 T szt. 1 , o udźwigu  2,5 T  szt. 3 , które będą montowane w halach produkcyjnych w Trzeciewcu 40, gmina Dobrcz:

     1.      w hala produkcyjnej o wysokości  11.21 m

-  suwnica o udźwigu 8,0 T i rozpiętości  16,66 m  szt. 1

-  suwnica o udźwigu 2,5 T i rozpiętości 16,66 m   szt. 2

2.   w hali produkcyjnej o wysokości 6,30 m

- suwnica dwubelkowa o udźwigu 2,5 T i rozpiętości 13,85 m

 

Dokumentacja wykonania zamówienia udostępniana jest do wglądu w Fabryce Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 53 w godz. od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku po uprzednim ustaleniu godziny z pracownikiem FOD pod nr. tel. 523258700 lub 696422144.

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki i składać w Sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wykonanie i montaż suwnic”.
Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 15.09.2020 r. do godziny 12:00.

Oferty winny określać proponowane wynagrodzenie ryczałtowe, przy czym do oferty należy załączyć kalkulację oferowanego ryczałtu, przynajmniej w formie uproszczonego kosztorysu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, podjęcia dodatkowych negocjacji z jednym lub większą liczbą oferentów, a także zakończenie postępowania bez wyboru oferty.