Zaproszenie do składania ofert na "przeprowadzkę"

Kategoria: Aktualności | Dodane 23.12.2020 o godzinie 10:33

 

 Bydgoszcz dnia 22.12.2020 r.

 

Fabryka  Obrabiarek do Drewna  Sp. z o.o. w Bydgoszczy 
z siedzibą przy ul. Nakielskiej  53

 

zaprasza do złożenia ofert na:

przeniesienie z obecnej siedziby mieszczącej się przy ulicy Nakielskiej 53 w Bydgoszczy do nowej siedziby mieszczącej się w miejscowości Trzeciewiec 40, gmina Dobrcz, następującego wyposażenia zakładu:

1. Maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcyjnym

W zakresie przeniesienia powinna znaleźć się deinstalacja, transport oraz ponowna instalacja wraz z uruchomieniem maszyn i urządzeń w nowej siedzibie

2. Wyposażenie magazynów zakładu

W zakres przeniesienia wchodzą regały i palety metalowe oraz towary będące na stanie magazynów, jak m.in.: części zamienne produkowanych przez FOD maszyn i urządzeń, artykuły techniczne i normalia z zakupu, wyroby hutnicze, odlewy, tarcica, narzędzia, itd.

3. Wyposażenie biur

W zakres przeniesienia wchodzą meble, dokumentacja, sprzęt komputerowy, itd.

Oferty prosimy wyceniać osobno na każdy zakres prac (1–3).

Oferty mogą dotyczyć również tylko wybranego zakresu prac (1-3), przy czym  w ramach każdego z nich musi być on w pełni kompletny.

 

Wykonawca musi zobowiązać się do posiadania przez cały okres realizacji usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą do złożenia oferty powinna być przeprowadzona w miejscu obecnej siedziby zakładu wizja lokalna, identyfikująca wymagany zakres prac. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z FOD.

Oferent powinien posiadać wystarczające doświadczenie w przeprowadzaniu prac, których dotyczy niniejsze zaproszenie oraz dysponować odpowiednią ilością ludzi oraz specjalistycznego sprzętu w celu bardzo sprawnego zrealizowania usługi.

 

Złożona oferta powinna zawierać m.in.:

- zakres proponowanej usługi

- czas wykonania usługi od momentu jej rozpoczęcia do podpisania protokołu odbioru

- cenę usługi

- warunki płatności

- referencje

 

 

Przewidywany termin realizacji usługi: do 26.02.2021 r.

 

Oferty prosimy przesyłać wyłącznie w zaklejonych kopertach z napisem:

„OFERTA NA PRZENIESIENIE ZAKŁADU”

na adres: Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. ul. Nakielska 53, 85-347 Bydgoszcz

z dopiskiem „Sekretariat” do dnia 22.01.2021r.

 

 

Podstawowe kryteria wyboru ofert.

O wyborze dostawcy decydować będzie przede wszystkim:

- zakres proponowanej usługi

- deklarowany czas wykonania usługi od momentu jej rozpoczęcia do podpisania protokołu odbioru

- cena usługi

- warunki płatności

- renoma i doświadczenie oferenta oraz jego dostęp do specjalistycznego sprzętu

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, podjęcia dodatkowych negocjacji z jednym lub większą liczbą oferentów, wyboru oferty spoza nadesłanych w tym trybie, a także zakończenia postępowania bez wyboru oferty.