III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątkowych:

Kategoria: Aktualności | Dodane 01.04.2021 o godzinie 10:31

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nw. składników majątkowych:

 

Lp.

Nazwa, typ

Rok produkcji

Nr inwentarzowy

Cena wywoławcza netto w PLN

Postąpienie

netto w PLN

1

Tokarka C11MT

1991

400/398

4 966,50

50,00 

2

Tokarka karuzelowa  KCF200

1965

400/286

29 750,50

 300,00

3

Wiertarko frezarka W100

1966

401/332

14 875,00

150,00 

4

Frezarka FBC90

1958

402/116

26 350,00

 300,00

5

Frezarka narzędziowa WMW Heckert

1972

402/356

4 292,00

 45,00

6

Ostrzałka uniwersalna

1957

405/193

4 171,44

42,00 

7

Szlifierka do wałków BUA 16

1966

405/310

3 837,24

 40,00

8

Szlifierka ostrzałka do brzeszczotów trakowych

1976

405/370

4 280,40

 43,00

9

Szlifierka uniwersalna RUP 2845

1977

405/371

5 865,00

60,00 

10

Zgrzewarka do brzeszczotów taśmowych

1994

484/405

4 984,00

 50,00

11

Walcarka do pił DUVA

1990

532/99

8 064,00

 81,00

12

Szlifierka ostrzałka SWSK 1450/E

1989

405/377

6 392,00

 64,00

13

Tokarka TUR 50S

1984

400/379

13 330,00

 

 

 

 

140,00

14

Wiertarka promieniowa GRV554

1984

401/378

5 525,00

56,00 

15

Frezarka pionowa FSS 400

1984

402/381

3 682,80

37,00 

16

Dłutownica pionowa 7405

1986

404/383

6 885,00

70,00 

17

Szlifierka do wałków A440N

1978

405/373

30 000,00

300,00 

 

  1. Przetarg odbędzie się w zakładzie Fabryki Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. w Bydgoszczy  (dalej: Spółka lub Organizator) przy ul. Nakielskiej 53 w dniu 08.04.2021r.  od godz. 1000.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego urządzenia. Wpłata wadium nastąpi na rachunek bankowy. Wadium należy uiścić na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr rachunku 33 1050 1139 1000 0090 3106 3937 koniecznym jest uiszczenie wadium w terminie do dnia 07.04.2021r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku Spółki).
  3. W tytule wpłaty proszę podać: „Wadium przetargowe na urządzenie …” i wskazać, którego urządzenia dotyczy.  Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
  4. Sprzedawane maszyny i urządzenia można oglądać w zakładzie Spółki przy ul. Nakielska 53 w dniach roboczych w godz. 800 – 1400.
  5. Informacji udziela Dział Utrzymania Ruchu tel. 052-325-87-50 lub 325-87-00.
  6. Wydanie urządzenia następować będzie po zapłacie pełnej wylicytowanej ceny.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.
  8. Dalsze, szczegółowe warunki przetargu określają „Warunki przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż urządzeń” opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

 

***

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż urządzeń

 

    1.     Niniejszy dokument (Warunki) określa dalsze warunki przetargu prowadzonego przez Fabrykę Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. w Bydgoszczy (Organizator), którego dotyczy Ogłoszenie przetargowe ogłoszone i opublikowane na stronie internetowej Organizatora dnia 01 kwietnia 2021r.

    2.      Każde z urządzeń licytowane jest odrębnie (kolejno).

    3.      Licytowane urządzenia były długotrwale użytkowane, są w znacznym stopniu zużyte i mogą ujawniać się w nich usterki; zatem Organizator nie udziela żadnych zapewnień co do ich przydatności i właściwości, a w konsekwencji nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, ani nie udziela gwarancji jakości.

    4.      W przetargu (licytacji) mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej przed wywołaniem licytacji dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości.

    5.      Wniesione wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone (bez oprocentowania) w terminie 3 dni od zakończenia licytacji, na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny, a w przypadku zawierania umowy przedwstępnej – na poczet zadatku. Wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

   6.      Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Organizatora. Komisja jest organem pomocniczym Organizatora, a decyzja o innym zakończeniu, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu zastrzeżona jest do kompetencji Zarządu Organizatora.

    7.      Przewodniczący Komisji przetargowej może usunąć z sali, po uprzednim przywołaniu do porządku, osoby zachowujące się w sposób naruszający porządek.

    8.      Licytację przeprowadza licytator wyłoniony spośród członków komisji przetargowej. Otwierając licytację licytator informuje uczestników o przedmiocie przetargu i cenie wywoławczej, a także o głównych zasadach licytacji, w szczególności o sposobie oferowania ceny, postąpieniach i o tym, że po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

   9.      Licytacja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w przetargu oraz głośne podanie oferowanej ceny (bez uwzględniania podatku VAT), będącej powiększeniem ceny wywoławczej o kolejne postąpienia.

  10.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował przynajmniej cenę wywoławczą.

   11.  Przetarg wygrywa oferent (uczestnik), który zaoferował najwyższą cenę (ostatnie postąpienie).

  12.  Po ustaniu zgłaszania postąpień licytator wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą zaoferowaną cenę Nieruchomości i zamyka licytację, udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę (zgłosił ostatnie postąpienie), a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby albo firmę osoby, która przetarg wygrała.

  13.  Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował przynajmniej ceny wywoławczej oraz w sytuacji, gdy nikt do przetargu nie przystąpił.

  14.  Organizator przetargu może dla celów dokumentacyjnych dokonywać rejestracji przebiegu przetargu za pomocą urządzeń utrwalających obraz i dźwięk.

  15.  Z ważnych powodów Przewodniczący Komisji Przetargowej może zarządzić przerwę w przetargu na czas nie dłuższy niż 7 dni. O zarządzeniu przerwy i terminie wznowienia przetargu powiadamia się uczestników w nim uczestniczących.

  16.  Przeprowadzenie licytacji i jej wynik wymaga każdorazowo udokumentowania stosownym protokołem. W protokole należy w szczególności zamieścić następujące informacje:

1)      oznaczenie miejsca i czasu licytacji,

2)      imię i nazwisko licytatora,

3)      przedmiot przetargu i cenę wywoławczą,

4)      listę uczestników licytacji z informacją o wniesionych wadiach,

5)      imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) oraz siedzibę osoby wyłonionej jako zwycięzca przetargu,

6)      najwyższą uzyskaną cenę (zaoferowaną przez zwycięzcę),

7)      oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,

8)      wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji,

9)      wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji,

10)  podpis licytatora, członków komisji oraz nabywcy (zwycięzcy przetargu) lub wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu.

  17.  Brak zapłaty ceny (odpowiednio zadatku) lub niestawienie się zwycięzcy przetargu w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora na wydanie urządzenia będzie równoznaczne z uchyleniem się od umowy i przepadkiem wadium na rzecz Organizatora. W takim przypadku wygasa także zobowiązanie Organizatora do dokonania sprzedaży na rzecz zwycięzcy przetargu. Na wydanie urządzenia Organizator ustala 7 dni kalendarzowych od dnia odbycia przetargu.

  18.  Nabywca zobowiązany jest zapłacić całość ceny powiększonej o podatek VAT urządzenia w terminie 3 dni od zakończenia licytacji urządzenia.  

  Ogłoszono dnia 01.04.2021r.